Odwiedź nasz na Facebooku Odwiedź nasz na Instagramie

Polityka prywatności

strona główna / usługi / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Best-Med sp. z o.o. sp. k.  Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Best-Med sp. z o.o. sp. k. i stanowi  spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej: „RODO”.

W odniesieniu do wszystkich kategorii danych osobowych opisanych w niniejszej polityce prywatności Administratorem Państwa danych osobowych jest Best-Med spółka z o.o. sp. k. e-mail: biuro@best-med.pl  tel. 22 628 62 81. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Rafał Kieszek e-mail: info@best-med.pl.

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z usług medycznych świadczonych przez specjalistów Centrum Medycznego Best-Med.
 • Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia dla Państwa usług opieki zdrowotnej, oraz usług z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii („Usługa”) w tym w celu:

 1. rezerwacji przez Państwa wizyty u wybranego specjalisty (on-line, telefonicznie),
 2. w celu potwierdzenia umówionej wizyty
 3. oraz w celu wykonania Usługi przez wybranego przez Państwa specjalistę.

 • Zakres przetwarzanych danych:

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

 1. w celu rezerwacji i potwierdzenia wizyty: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail.
 2. w celu wykonania Usługi specjalista odbierze od Państwa inne dane dotyczące Państwa zdrowia, oraz inne dane osobowe wymagane przez przepisy prawa.

 • Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzanych danych jest:

 1. w odniesieniu do realizacji i potwierdzenia wizyty: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na Państwa żądanie przed wykonaniem Usługi
 2. w odniesieniu do wykonania Usługi – art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – zapewnienie Państwu opieki zdrowotnej.  

 • Źródło danych

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

 • Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych, a po ich zakończeniu także w celach archiwizacyjnych przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym dokonany zostanie ostatni wpis w dokumentacji medycznej. Dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas  podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzna firma informatyczna, oraz podmioty które wykonują zlecone przez nas dla Państwa badania diagnostyczne i obrazowe), którzy działają na nasze polecenie i stosują się do naszych instrukcji.  

 • Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

  1. Przysługuje Państwu prawo:
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 4. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 5. złożenia skargi do organu nadzorczego przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych info@best-med.pl.

A1      Informacja o danych z monitoringu

    1. Informujemy, że w poczekalni BestMed znajdują się Państwo w strefie objętej monitoringiem. Monitoring jest prowadzony wyłącznie w celu analizy incydentów naruszenia prawa i ma na celu Państwa bezpieczeństwo.
    2. Na cele wskazane w pkt. 1 przetwarzamy Państwa wizerunek, który może przyczynić się do identyfikacji Państwa tożsamości, ale tylko jeśli zajdzie potrzeba realizacji takich celów wskazanych w pkt. 1  
    3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
    4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    5. Dane są udostępniane zewnętrznej firmie świadczącej dla Administratora usługi informatyczne
    6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nagrania, a w razie posłużenia nagrania za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagranie zostanie usunięte także w razie uwzględnienia Państwa sprzeciwu, jeśli zostaną spełnione podstawy prawne usunięcia nagrania.
    7. Mają Państwo prawo żądania:
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekomplenych danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych- przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 5. złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
    1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres:……………@…………………pl.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów oraz osób kontaktowych wskazanych przez kontrahentów

 • Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

  1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jeżeli jesteście Państwo:
 1. Osobą fizyczną będącą naszym kontrahentem lub zamierzacie podjąć współpracę z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. Osobą fizyczną będącą pracownikiem naszego kontrahenta (niezależnie od formy zatrudnienia), która została wyznaczona przez takiego kontrahenta jako osoba odpowiedzialna za współpracę z nami lub za jej nawiązanie.
  1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentujecie, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania, w celu przekazywania informacji o działalności i możliwych formach współpracy, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 • Zakres przetwarzanych danych:

Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).

 • Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: w odniesieniu do kontrahentów art. 6 ust. 1 lit. b) a w odniesieniu do osób kontaktowych nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

 • Okres przechowywania Państwa danych osobowych

  1. Państwa dane będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia z nami współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy łączącej nas z Państwem, jako naszym kontrahentem.
  2. Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez nas Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku, gdy uznamy, że dane nie są nam już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.
  3. Dane nie zostaną usunięte w terminie wskazanym powyżej, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach Państwa działalności w roli naszego kontrahenta.

 • Odbiorcy Państwa danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas  podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów).
  2. Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także od nas niezależnym), jeżeli udostępnicie je Państwo w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragniecie, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.

 • Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

  1. Przysługuje Państwu prawo:
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 4. złożenia sprzeciwu danych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 6. złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych info@best-med.pl

 1. Informacja o Kandydatach do pracy

 • Cele przetwarzania danych osobowych Kandydata

Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Kandydata, aby ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisko, na które aplikuje Kandydat oraz dokonać wyboru odpowiedniej osoby do pracy, czyli w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Za odrębną zgodą Kandydata będziemy przetwarzać dane osobowe Kandydata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 • Zakres przetwarzanych danych:

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe Kandydata:

imię i nazwisko, data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydata jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 § 1 kodeksu pracy, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy;  
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przetwarzania wizerunku Kandydata, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;

 • Źródło danych

Będziemy przetwarzali dane pozyskane bezpośrednio od Kandydatów.

 • Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać dane osobowe Kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat. W razie wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać dane Kandydata przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

 • Odbiorcy danych

Dane osobowe Kandydata mogą zostać udostępnione przez nas  podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (np. zewnętrzne firmy informatyczne).

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Kandydata

  1. Kandydatowi przysługuje prawo:
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 4. złożenia sprzeciwu danych ze względu na szczególną sytuację Kandydata – w razie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przetwarzanych na podstawie zgody Kandydata, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 7. złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych info@best-med.pl

 • Dane zbierane za pośrednictwem Fanpage na FB oraz za pośrednictwem Instagrama

Zasady obserwowania Fanpage, zamieszczania i usuwania komentarzy, prowadzenia korespondencji – określają odrębne regulaminy ogłoszone poprzez Facebook i Instagram, który jest administratorem danych osobowych w zakresie prowadzenia Państwa konta na FB i na Instagramie.

 • Cele przetwarzania danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w związku z Państwa aktywnością na Fanpage (komentarze), w celu przedstawienia poprzez Fanpage naszych aktywności i wydarzeń związanych z naszą marką.
  2. Poprzez Fanpage możecie Państwo nam również wysłać wiadomość np. z pytaniem lub wnioskiem. W takim wypadku Państwa dane będą przetwarzane także w celu udzielenia odpowiedzi.
  3. Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowych w celach statystycznych, przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez Facebook lub Instagram (które mogą wykorzystywać również profilowanie). Zasady przetwarzania danych osobowych na te potrzeby określa portal Facebook i Instagram w swoich zasadach, politykach i regulaminach.

 • Zakres przetwarzanych danych

  1. Będziemy przetwarzać takie Państwa dane, które podacie nam lub udostępnicie Państwo poprzez funkcjonalności Facebooka lub Instagrama.
  2. Jeżeli poprzez Fanpage będą zbierane dane osobowe w związku z organizowanym przez nas konkursem lub akcją o podobnym charakterze, zasady przetwarzania danych osobowych mogą być uregulowane w osobnym dokumencie lub powiadomieniu na Fanpage.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak podania niektórych danych może niekiedy uniemożliwić skorzystanie z pełnych możliwości Fanpage (np. uniemożliwić odpowiedź na pytanie).

 • Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, czyli nasz uzasadniony interes polegający na możliwości prezentacji naszych aktywności oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.

 • Źródło danych

Będziemy przetwarzać dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa.

 • Okres przechowywania danych

  1. Okres przechowywania Państwa danych, a także możliwość ich ewentualnego usunięcia wynika z cech poszczególnych funkcjonalności Facebooka i Instagrama. W każdym przypadku spełnimy Państwa żądanie usunięcia danych, o ile będzie to możliwe i pod warunkiem, że nie będziemy zobowiązani przepisami, aby te dane dalej przetwarzać.
  2. Usuniemy Państwa dane osobowe także wtedy, gdy przestaną być potrzebne do realizacji wyżej wymienionej działalności naszego Fanpage, o ile takie usunięcie będą umożliwiać funkcjonalności Facebooka i Instagrama.
  3. Państwa komentarze/wpisy mogą być przez nas usunięte w każdym czasie, jeżeli uznamy je za zbędne, niestosowne, naruszające przepisy lub prawa osób trzecich.

 • Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępnione profesjonalnym podmiotom, które w naszym imieniu prowadzą Fanpage. Jeżeli Państwa dane będą musiały być przekazane jeszcze innym kategoriom podmiotów, poinformujemy Państwa o tym poprzez Fanpage.

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Przysługuje Państwu prawo:
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. ządania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 4. złożenia sprzeciwu danych ze względu na profilowanie, lub z uwagi na Państwa szczególną sytuację,
 5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 6. złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych info@best-med.pl.
Polityka prywatności
© Copyright 2018 BEST-MED | Realizacja MediaHealth
close form phone
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BEST-MED Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".