Odwiedź nasz na Facebooku Odwiedź nasz na Instagramie

Polityka prywatności

strona główna / usługi / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

D.I.P Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Centrum Medyczne Best-Med


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez D.I.P spółka z o.o. w obszarze realizacji przez spółkę usług medycznych. Placówka medyczna D.I.P. spółka z o.o. w obszarze realizacji przez spółkę usług medycznych występuje pod nazwą Centrum Medyczne Best-Med.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania następujących danych osobowych:

 1. Dane osobowe osób korzystających z usług świadczonych przez specjalistów placówki medycznej Centrum Medyczne Best-Med.

 2. Dane osobowe pracowników lub współpracowników kontrahentów D.I.P. spółka z o.o. – Centrum Medycznego Best-Med.

 3. Kandydatów do pracy

 4. Dane zbierane z pośrednictwem Fanpage Centrum Medycznego Best Med na Facebooku

Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z usług medycznych świadczonych przez specjalistów Centrum Medycznego Best-Med.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest D.I.P spółka z o.o. która w obszarze realizacji przez spółkę usług medycznych występuje pod nazwą Centrum Medyczne Best-Med e-mail: biuro@best-med.pl tel. 609-505-600.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Sylwester Fastyn e-mail: sylwek@serwisanci.com.pl, tel. 22 349 99 06

 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia dla Państwa usług opieki zdrowotnej, w tym w celu:

 1. rezerwacji przez Państwa wizyty u wybranego specjalisty (on-line, telefonicznie),

 2. w celu potwierdzenia umówionej wizyty

 3. oraz w celu wykonania usługi przez wybranego przez Państwa specjalistę.

 1. Zakres przetwarzanych danych:

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

 1. w celu rezerwacji i potwierdzenia wizyty: imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu, e-mail.

 2. w celu wykonania usługi specjalista odbierze od Państwa dane dotyczące Państwa zdrowia, oraz imię, nazwisko, PESEL.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzanych danych jest:

 1. w odniesieniu do realizacji i potwierdzenia wizyty: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na Państwa żądanie przed wykonaniem usługi świadczenia zdrowotnego;

 2. w odniesieniu do wykonania usługi – art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – zapewnienie Państwu opieki zdrowotnej.

 1. Źródło danych

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa

 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych, a po ich zakończeniu także w celach archiwizacyjnych przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym dokonany zostanie ostatni wpis w dokumentacji medycznej. Dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m. in. zewnętrzna firma informatyczna, oraz podmioty które wykonują zlecone przez nas dla Państwa badania diagnostyczne i obrazowe), którzy działają na nasze polecenie i stosują się do naszych instrukcji.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

  1. Przysługuje Państwu prawo:

 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

 4. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

 5. złożenia skargi do organu nadzorczego przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych: sylwek@serwisanci.com.pl

B. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osób kontaktowych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest D.I.P spółka z o.o., która w obszarze realizacji przez spółkę usług medycznych występuje pod nazwą Centrum Medyczne Best-Med e-mail: biuro@best-med.pl tel. 609 505 600.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Sylwester Fastyn e-mail: sylwek@serwisanci.com.pl, tel. 22 349 99 06

 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

  1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jeżeli jesteście Państwo:

 1. Osobą fizyczną będącą naszym kontrahentem lub zamierzacie podjąć współpracę z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

 2. Osobą fizyczną będącą pracownikiem naszego kontrahenta (niezależnie od formy zatrudnienia), która została wyznaczona przez takiego kontrahenta jako osoba odpowiedzialna za współpracę z nami lub za jej nawiązanie.

  1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentujecie, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania.

  2. Będziemy przekazywać informacje o działalności i możliwych formach współpracy.

  3. Będziemy bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Państwa pracujecie lub, który reprezentujecie, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.

 1. Zakres przetwarzanych danych:

Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).

 1. Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

 1. możliwości nawiązania i kontynuowania z Państwem współpracy lub kontaktu

 2. utrzymywaniu relacji z Państwa pracownikami i współpracownikami

 3. możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 1. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

  1. Państwa dane będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia z nami współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy łączącej nas z Państwem, jako naszym kontrahentem.

  2. Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez nas Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku, gdy uznamy, że dane nie są nam już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

  3. Dane nie zostaną usunięte w terminie wskazanym powyżej, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach Państwa działalności w roli naszego kontrahenta.

 1. Odbiorcy Państwa danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m. in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów).

  2. Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także od nas niezależnym), jeżeli udostępnicie je Państwo w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragniecie, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

  1. Przysługuje Państwu prawo:

 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

 4. złożenia sprzeciwu danych ze względu na Państwa szczególną sytuację,

 5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

 6. złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych sylwek@serwisanci.com.pl

C. Informacja o Kandydatach do pracy

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest D.I.P spółka z o.o. która w obszarze realizacji przez spółkę usług medycznych występuje pod nazwą Centrum Medyczne Best-Med e-mail: biuro@best-med.pl tel. 609 505 600

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Sylwester Fastyn e-mail, sylwek@serwisanci.com.pl tel. 22 349 99 06

 1. Cele przetwarzania danych osobowych Kandydata

Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Kandydata, aby ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisko na które aplikuje Kandydat oraz dokonać wyboru odpowiedniej osoby do pracy czyli w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

Za odrębną zgodą Kandydata będziemy przetwarzać dane osobowe Kandydata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 1. Zakres przetwarzanych danych:

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe Kandydata:

imię i nazwisko; imiona rodziców, data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 1. Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 § 1 kodeksu pracy, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy;

 2. art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej;

 3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;

 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przetwarzania wizerunku Kandydata, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;

 5. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przekazania nam w CV lub w liście motywacyjnym innych danych niż imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;

 6. art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej – czyli nasz uzasadniony prawnie interes aby ocenić, czy Kandydat jest odpowiednią osobą na aplikowane stanowisko.

 1. Źródło danych

Będziemy przetwarzali dane pozyskanie bezpośrednio od Kandydatów.

 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać dane osobowe Kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat. W razie wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać dane Kandydata przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe Kandydata mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (np. zewnętrzne firmy informatyczne).

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Kandydata

  1. Kandydatowi przysługuje prawo:

 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

 4. złożenia sprzeciwu danych ze względu na szczególną sytuację Kandydata – w razie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

 5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

 6. złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  1. Prawo wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane Kandydata są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – Kandydat ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: biuro@best-med.pl

  1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych sylwek@serwisanci.com.pl , tel. 22 349 99 06

 1. Dane zbierane za pośrednictwem Fanpage na FB

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest D.I.P spółka z o.o. która w obszarze realizacji przez spółkę usług medycznych występuje pod nazwą Centrum Medyczne Best-Med e-mail: biuro@best-med.pl tel. 609 505 600. Zasady obserwowania Fanpage, zamieszczania i usuwania komentarzy, prowadzenia korespondencji – określają odrębne regulaminy ogłoszone poprzez Facebooka, który jest administratorem danych osobowych w zakresie prowadzenia Państwa konta.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Sylwester Fastyn e-mail, sylwek@serwisanci.com.pl tel. 22 349 99 06

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w związku z Państwa aktywnością na Fanpage (komentarze), w celu przedstawienia poprzez Fanpage naszych aktywności i wydarzeń związanych z naszą marką.

  2. Poprzez Fanpage możecie Państwo nam również wysłać wiadomość np. z pytaniem lub wnioskiem. W takim wypadku Państwa dane będą przetwarzane także w celu udzielenia odpowiedzi.

  3. Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowych w celach statystycznych, przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez Facebook (które mogą wykorzystywać również profilowanie). Zasady przetwarzania danych osobowych na te potrzeby określa portal Facebook w swoich zasadach, politykach i regulaminach.

 1. Zakres przetwarzanych danych

  1. Będziemy przetwarzać takie Państwa dane, które podacie nam lub udostępnicie Państwo poprzez funkcjonalności Facebooka.

  2. Jeżeli poprzez Fanpage będą zbierane dane osobowe w związku z organizowanym przez nas konkursem lub akcją o podobnym charakterze, zasady przetwarzania danych osobowych mogą być uregulowane w osobnym dokumencie lub powiadomieniu na Fanpage.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak podania niektórych danych może niekiedy uniemożliwić skorzystanie z pełnych możliwości Fanpage (np. uniemożliwić odpowiedź na pytanie).

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, czyli nasz uzasadniony interes polegający na możliwości prezentacji naszych aktywności oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.

 1. Źródło danych

Będziemy przetwarzali dane osobowe pozyskanie bezpośrednio od Państwa.

 1. Okres przechowywania danych

  1. Okres przechowywania Państwa danych, a także możliwość ich ewentualnego usunięcia wynika z cech poszczególnych funkcjonalności Facebooka. W każdym przypadku spełnimy Państwa żądanie usunięcia danych, o ile będzie to możliwe i pod warunkiem, że nie będziemy zobowiązani przepisami, aby te dane dalej przetwarzać.

  2. Usuniemy Państwa dane osobowe także wtedy, gdy przestaną być potrzebne do realizacji wyżej wymienionej działalności naszego Fanpage, o ile takie usunięcie będą umożliwiać funkcjonalności Facebooka.

  3. Państwa komentarze/wpisy mogą być przez nas usunięte w każdym czasie, jeżeli uznamy je za zbędne, niestosowne, naruszające przepisy lub prawa osób trzecich.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępnione profesjonalnym podmiotom, które w naszym imieniu prowadzą Fanpage. Jeżeli Państwa dane będą musiały być przekazane jeszcze innym kategoriom podmiotów, poinformujemy Państwa o tym poprzez Fanpage.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Przysługuje Państwu prawo:

 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

 4. złożenia sprzeciwu danych ze względu na profilowanie, lub z uwagi na Państwa szczególną sytuację,

 5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

 6. złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych sylwek@serwisanci.com.pl, tel. 22 349 99 06.

Polityka prywatności
© Copyright 2018 BEST-MED | Realizacja MediaHealth
close form phone
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BEST-MED Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".