REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin skierowany jest do Pacjentów i Partnerów Spółki Best Med. Sp. z o.o. i określa zasady i tryb zawierania z Pacjentami i Partnerami Usługi Dostępowej i Usługi Konsultacji Online, na odległość za pośrednictwem strony https://best-med.pl/

1. Definicje

Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

  1. Aplikacja – Aplikacja Zoom Cloud Meetings dostępna w serwisie Google Play (www. play.google.com) lub Appstore (www.appstore.com) na urządzenia mobilne i stacjonarne, za pomocą której Usługodawca realizuje Usługę Konsultacji Online

  2. Asystent - osoba fizyczna, wyznaczona przez Usługodawcę do rejestracji Pacjentów, udzielania za pośrednictwem Infolinii podstawowych informacji o Usługach, działaniu Systemu Teleinformatycznego oraz dostępności Specjalistów i Usług;

  3. Ceny – ceny za Usługi Konsultacji Online wskazane na stronie https://best-med.pl/konsultacje-online/ stanowiące wynagrodzenie należne Usługodawcy za świadczone Usługi Konsultacji Online;

  4. Infolinia - telefoniczna obsługa Pacjenta, dostępna pod numerem telefonu +48 628 62 81(koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych);

  5. Konsultacja Online - rodzaj Usług obejmujący świadczenia telemedyczne oraz porady świadczone przez Specjalistów na odległość za pośrednictwem strony https://best-med.pl/

  6. Kalendarz rezerwacji - terminarz dostępności Specjalistów;

  7. Pacjent - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej. Pacjentem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.

  8. Partner – kontrahent Usługodawcy, w szczególności podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową lub pracodawca, który zawiera z Usługodawcą umowę, na mocy której jej beneficjenci (ubezpieczeni lub pracownicy) uzyskują dostęp do Usługi Konsultacji Online na zasadach wskazanych w Umowie

  9. Promocja zdrowia – działania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 7 ustawy o działalności leczniczej, tj. działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu;

  10. Regulamin - niniejszy Regulamin;

  11. Specjalista - podmiot udzielający konsultacji specjalistycznej w ramach Usługi Konsultacji Online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

  12. Umowy - Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej i Usług Konsultacji Online, zawierane na podstawie Regulaminu;

  13. Usługa Dostępowa - usługa dostępowa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Pacjentów i Partnerów, obejmująca udzielanie dostępu i organizację Usług Konsultacji Online;

  14. Usługodawca – Best-Med. sp. z o.o. sp. k. Al. Jerozolimskie 87, 02-001, Warszawa.

 1. Źródła prawa.

Do Regulaminu zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

  1. Prawo telekomunikacyjne - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  3. Ustawa o działalności leczniczej - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

  4. Ustawa o prawach pacjenta - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta;

  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  6. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 1. Wymogi techniczne

 1. Korzystanie z Usługi Dostępu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, iOS lub Android i minimalną prędkością łącza 1 Mbp/s,

  2. zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym,

  3. uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript),

  4. aktywny adres e-mail,

  5. telefon stacjonarny lub komórkowy.

 1. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urządzenie powinno posiadać system Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji.

 2. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych wymagane jest posiadanie zainstalowanej Aplikacji Zoom, dostępnej w serwisie Google Play (www. play.google.com) lub Appstore (www.appstore.com).

 3. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z Platformy za pomocą przeglądarki to 1024x768 pikseli.

 4. Połączenie z użytkownikiem strony internetowej odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

 6. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań technicznych, określonych w Regulaminie.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej www.best-med.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

  2. Akceptując Regulamin Pacjent uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  3. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do Umów zawieranych z klientami korporacyjnymi w zakresie nieuregulowanym w tych umowach.

  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

  5. Usługodawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, jako zarejestrowany Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000205731.

  6. W zakresie Usług – Konsultacji Online Usługodawca może prowadzić akcje Promocji zdrowia, zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z art. 3 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Usługodawca określi zasady prowadzenia akcji Promocji zdrowia w odrębnych regulaminach lub warunkach. W sprawach nieuregulowanych regulaminem promocji, zastosowanie będzie mieć Regulamin.

 1. Usługa Dostępowa.

  1. Usługa Dostępowa obejmuje:

  1. organizację świadczenia Usług Konsultacji Online przez Specjalistów,

  2. komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej,

  3. transfer danych między Pacjentem a Specjalistą,

  4. udostępnianie informacji o Usługach Konsultacji Online,

  5. umożliwianie nawiązania połączenia ze Specjalistą

  6. rejestrację on – line,

  7. obsługę Infolinii,

  8. obsługę reklamacji,

  9. pobieranie opłat,

  10. badanie satysfakcji z Usługi Konsultacji Online poprzez przesyłanie zapytań lub kontakt telefoniczny o ocenę udzielonej Usługi,

  11. badanie preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub Usługi poprzez przesyłanie zapytań lub kontakt telefoniczny z informacjami o produktach lub usługach.

  1. Usługodawca świadczy Usługę Dostępową w dni robocze w godzinach 9-17. Infolinia jest obsługiwana przez Asystentów w dni robocze w godzinach 9-17. W zakresie Konsultacji Online dostępność wyznaczają godziny dostępności poszczególnych Specjalistów, określone w ramach Kalendarza wizyt.

  2. W ramach organizacji Usług Asystent może odbierać lub inicjować połączenia z Pacjentem na zasadach określonych w Regulaminie.

  3. Asystent dokonuje wstępnej rejestracji danych Pacjenta niezbędnych do umówienia Konsultacji Online.

  4. Przebieg komunikacji z Asystentem jest rejestrowany. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na zarejestrowanie komunikacji z Asystentem.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności Usługi Dostępowej, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i serwisowych. O wszystkich przypadkach ograniczenia Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. Zawarcie Umowy o realizację Usługi Konsultacji Online

  1. Umowa o realizację Usługi Konsultacji Online zawierana na zasadach określonych w Regulaminie jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

  2. W celu zawarcia umowy o realizację Usługi Konsultacji Online:

   1. należy wejść na zakładkę „Konsultacje online” na stronie https://best-med.pl/konsultacje-online/

   2. należy zarezerwować Konsultację Online u wybranego Specjalisty w Kalendarzu wizyt dostępnym w zakładce „Specjaliści”

  3. W celu rezerwacji i realizacji Konsultacji Online należy podać następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, numer PESEL.

  4. Po rezerwacji Konsultacji Online, Asystent wysyła do Pacjenta wiadomość e-mail w której potwierdza datę i godzinę Konsultacji Online, załącza instrukcję użytkowania Aplikacji wraz z kodem dostępu i hasłem do odbycia zarezerwowanej Konsultacji Online.

  5. Pacjent zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim ww. danych dostępowych do odbycia Konsultacji Online.

  6. Usługę Konsultacji Online u wybranego Specjalisty należy opłacić z góry poprzez dodanie wybranej usługi do koszyka („Dodaj do koszyka”).

  7. Następnie należy kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

  8. Usługodawca pobiera opłaty za organizację Usług Konsultacji Online zgodnie z Cenami podanymi na stronie https://best-med.pl/konsultacje-online/

  9. Ceny są kwotami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i są wiążące w chwili zawarcia Umowy. Aktualizacja Cen nie wymaga zmiany Regulaminu. Zaktualizowana Cena będzie miała zastosowanie w przypadku zawierania nowej Umowy o realizację Usługi Konsultacji Online. Zmiana Ceny nie będzie miała wpływu na Umowy zawarte przed zmianą Ceny.

  10. W dzień poprzedzający Konsultacji Online Pacjent dostaje wiadomość SMS przypominający o Konsultacji Online. Asystent wykonuje do Pacjenta telefon z prośbą o potwierdzenie Konsultacji Online.

  11. Złożenie zamówienia na realizację Usługi Konsultacji Online jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że osoba ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz podane w Formularzu dane teleadresowe należą do Pacjenta a ich podanie nie narusza praw osób trzecich.

  12. W przypadku gdy Pacjentem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą składającą oświadczenie jest jego przedstawiciel ustawowy.

  13. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Pacjentowi treści związanych z zawarciem i wykonaniem Umów o świadczenie Usługi Dostępowej i Usługi Konsultacji Online i następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Warunki realizacji Usługi Konsultacji Online

  1. Specjaliści świadczą Usługi Konsultacji Online odpłatnie. Specjaliści nie są uprawnieni do pobierania opłat od Pacjentów. Koszt Usługi Konsultacji Online jest zależny od rodzaju wybranej Usługi Konsultacji Online. Ceny podane na stronie https://best-med.pl/konsultacje-online/obejmują jednostkową Usługę Konsultacji Online.

  2. Akceptując Regulamin Pacjent uwzględnia okoliczność, że Usługi Konsultacji Online świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a Specjalista w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.

  3. Pacjent zobowiązuje się ujawnić Specjaliście wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania świadczeń telemedycznych, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia świadczenia.

  4. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi Konsultacji Online.

  5. Jednostkowa Usługa Konsultacji Online trwa 15 minut (jedna jednostka czasu). Jeżeli Usługa Konsultacji Online wymaga więcej czasu, Specjalista przedłuża czas trwania konsultacji do czasu niezbędnego z punktu widzenia medycznego problemu Pacjenta. Za przedłużenie czasu trwania jednostkowej konsultacji opłata nie jest pobierana.

  6. Jednostka konsultacji psychologicznej trwa 60 minut (cztery jednostki czasu).

  7. Maksymalny czas oczekiwania na połączenie z Infolinią w godzinach dostępności Asystentów, wynosi 15 minut.

  8. Pacjent może odwołać zarezerwowaną Konsultację Online najpóźniej na 24h przed godziną Konsultacji Online. Odwołanie Konsultacji Online z zachowaniem ww. terminu stanowi podstawę do zwrotu uiszczonej z góry Ceny za Usługę Konsultacji Online.

  9. Jeśli połączenie ze Specjalistą nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.

  10. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.

  11. Kontakt bądź próba kontaktu ze Specjalistą nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania działań wskazanych w pkt. 7.9. i 7.10.

 1. Warunki przebiegu Usługi Konsultacji Online

  1. Konsultacje Online odbywają się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Celem przeprowadzenia Usług Konsultacji Online Pacjent zobowiązany jest spełnić warunki techniczne, określone w Regulaminie.

  2. Usługodawca zapewnia następujące rodzaje Usług Konsultacji Online:

   1. Konsultacja medyczna online

   2. Konsultacja psychologiczna online

  3. Komunikacja Pacjenta ze Specjalistą może przebiegać w formie:

   1. telekonferencji - przekazu audio między Pacjentem a Specjalistą za pośrednictwem telefonu,

   2. wideokonferencji - przekazu audiowizualnego między Pacjentem a Specjalistą za pośrednictwem Aplikacji.

  4. Dostępność poszczególnych rodzajów Usług Konsultacji Online oraz form komunikacji jest zależna od określonego Specjalisty, który świadczy Usługi Konsultacji Online lub udziela informacji zdrowotnych. Jeżeli Specjalista uzna, że nie jest możliwa realizacja Konsultacji Online w formie wybranej przez Pacjenta, Pacjent zostanie o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem Infolinii lub w formie wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej wysyłanej na telefon komórkowy. Pacjent decyduje o skorzystaniu z zaproponowanej formy komunikacji.

  5. Podmiotem świadczącym Usługi Konsultacji Online jest Specjalista zaakceptowany przez Pacjenta. Akceptacja Specjalisty jest równoznaczna z udzieleniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

  6. Warunkiem realizacji Konsultacji Online jest podanie przez Pacjenta następujących danych: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), data urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL), dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia, niezbędne do realizacji świadczenia telemedycznego, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. Dane Pacjent podaje Specjaliście ustnie lub - jeśli jest to niezbędne dla realizacji świadczenia telemedycznego - przesyła na podany przez Specjalistę adres mailowy.

  7. Świadczenia w ramach Konsultacji Online udzielane są przez Specjalistów z uwzględnieniem szczególnego charakteru tego świadczenia. Świadczenia te nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny.

  8. Jeżeli wymaga tego postawiona uprzednio diagnoza, a Pacjent wyraził zgodę oraz upoważnił Specjalistę do przekazania recepty, skierowania lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne osobom zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, Specjalista w ramach Konsultacji Online może wystawić receptę papierową, e-receptę, skierowanie lub na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. W takim przypadku może zostać pobrana opłata manipulacyjna. Opłata manipulacyjna nie stanowi formy wynagrodzenia za wystawienie papierowej recepty, lecz służy pokryciu kosztów związanych z wysyłką e-recepty na adres wskazany przez Pacjenta.

  9. W przypadku odbioru recepty, skierowania lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, osoba zajmująca się świadczeniem usług pocztowych może zażądać okazania dowodu tożsamości Pacjenta, w przypadku nieokazania dowodu tożsamości wskazane dokumenty mogą być zwrócone do Specjalisty.

  10. Do wystawienia recepty Specjalista może wymagać od Pacjenta przedłożenia dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę, takich jak: karta wypisu ze szpitala, dokumentacja medyczna, wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych.

  11. Specjaliści posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania świadczeń telemedycznych. Udzielanie świadczeń telemedycznych następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

  12. Specjaliści prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta. W przypadku konsultacji niemedycznych Specjaliści sporządzają opis przebiegu Usługi Konsultacji Online.

  13. Konsultacja Online może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, wyników badań, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych.

  14. Specjalista przeprowadza badanie Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.

  15. Przebieg świadczenia Usług Konsultacji Online może być rejestrowany przez Specjalistę, a jego zapis może być przechowywany na serwerach wskazanych przez Specjalistę. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usług Konsultacji Online, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego.

  16. Pacjent ma wgląd do swojej dokumentacji medycznej. Może również otrzymać kopię dokumentacji medycznej w miejscu jej przechowywania lub udzielania świadczeń, określonym przez Specjalistę lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za dodatkową odpłatnością wynikającą z opłat rynkowych.

 1. Płatności

  1. Usługodawca świadczy Usługę Konsultacji Online odpłatnie na podstawie Regulaminu.

  2. Płatność za Usługi Konsultacji Online może być realizowana:

  1. przez Pacjenta, poprzez wykupienie Usługi Konsultacji Online

  2. przez Partnera Usługodawcy, którzy na mocy odrębnej umowy zawieranej z Usługodawcą określają formę i zakres dostępu do świadczeń telemedycznych, porad oraz informacji zdrowotnych.

  3. przez osobę trzecią na rzecz Pacjenta posiadającą legalny dostęp do danych Pacjenta.

  1. Ceny za Usługi Konsultacje Online są dostępne na stronie https://best-med.pl/konsultacje-online/

  2. Na żądanie Pacjenta Usługodawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@best-med.pl

  3. Płatności są realizowane z pośrednictwem zewnętrznego serwisu rozliczeniowego Płatności 24. Pacjent zostaje automatycznie przekierowany po dokonaniu zamówienia do ww. serwisu. Pacjent zostaje także informowany o uiszczeniu płatności przez ww. serwis rozliczeniowy.

  4. Dokonanie płatności następuje poprzez przelew bankowy. W razie braku możliwości uiszczenia wynagrodzenia za pośrednictwem serwisu Płatności 24, Pacjent jest zobowiązany zgłosić taką niemożliwość do Infolinii. Asystent przekazuje w takiej sytuacji Pacjentowi dane rachunku bankowego Usługodawcy do dokonania płatności z pominięciem ww. zewnętrznego serwisu rozliczeniowego.

  5. Autoryzacja transakcji płatności kartą kredytową dokonywana jest przez serwis rozliczeniowy, będący odrębnym podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego.

  6. W przypadku braku płatności, Usługodawca skieruje do Pacjenta wezwanie do jej uiszczenia. Jeżeli wezwanie do uiszczenia płatności okaże się bezskuteczne, Usługodawca jest uprawniony do windykacji należności, również przez zewnętrzną firmę windykacyjną.

 1. Uprawnienia Usługodawcy

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi Dostępowej, w tym przede wszystkim ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami systemowymi strony https://best-med.pl/

   2. wysyłania na adres e-mail Pacjentów komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem strony https://best-med.pl/ i świadczeniem Usługi Dostępowej, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu,

   3. udostępniania danych Specjalistów wymaganych przepisami prawa oraz kalendarzy ich dostępności,

   4. niezwłocznego powiadamiania o braku dostępności Specjalisty, będącej skutkiem okoliczności, które wyniknęły po dokonaniu wyboru terminu przez Pacjenta.

 1. Reklamacje

  1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usługi Dostępowej.

  2. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać:

   1. pod numerem Infolinii: +48 628 62 81

   2. na adres e-mail: biuro@best-med.pl

   3. na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy ul. Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

  3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.

  4. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie); określenie przedmiotu reklamacji, określenie ewentualnych żądań Pacjenta, wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Dostępowej, numer rachunku bankowego - w przypadku żądania zwrotu płatności.

 1. Zasady odpowiedzialności

  1. Usługodawca i Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

  2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Usługi Konsultacji Online świadczone przez Specjalistów. Usługodawca ponosi względem Pacjenta odpowiedzialność za zawinione przez Usługodawcę niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi Dostępowej przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem.

  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

   2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej,

   3. działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa,

   4. podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

 1. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Pacjentów zbieranych w związku z realizacją Usługi Dostępowej w tym w szczególności Usług Konsultacji Online jest Usługodawca. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: joanna.kieszek@best-med.pl

  2. Dane osobowe Pacjentów zbierane są w celu realizacji Umowy o wykonanie Usługi Konsultacji Online, a jeżeli Pacjent wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjenta jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – w zakresie danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zakresie danych dotyczących zdrowia.

  4. Dane osobowe będą przechowywane:

   1. dane zwykłe nie związane ze stanem zdrowia: przez okres niezbędny do spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych (np. podatkowych) wynikających z zawarcia z Państwem Umowy wykonania Usługi Konsultacji Online, oraz okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń umownych oraz przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji,

   2. dane zdrowotne: przez okres przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych a po ich zakończeniu także w celach archiwizacyjnych przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym dokonany zostanie ostatni wpis w dokumentacji medycznej. Dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

   3. dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgody co będzie traktowane jako złożenie sprzeciwu w rozumieniu przepisów RODO.

  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. W przypadku Pacjenta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską papierowej recepty, lub materiałów medycznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Pacjenta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Usługi Konsultacji Online skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  2. Pacjent ma prawo do: (1) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (2) usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych w przepisach RODO (3) otrzymania swoich danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora (w sytuacjach wskazanych w przepisach RODO) (4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  3. Wszelkie powyższe żądania Pacjent może zgłaszać w siedzibie Usługodawcy, pisemnie na adres siedziby Usługodawcy oraz elektronicznie na adres: biuro@best-med.pl lub adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  4. Pacjent ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, jeżeli uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne oraz usługę korzystania z Aplikacji.

  2. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Usługodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.

  3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

   1. okoliczności siły wyższej,

   2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

   3. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

  4. Usługodawca poinformuje Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie po zalogowaniu się Pacjenta na stronie biuro@best-med.pl Pacjent będzie zobowiązany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu.