REGULAMIN ORGANIZACYJNY

CENTRUM MEDYCZNEGO BEST-MED

Niniejszy regulamin organizacyjny (dalej: „Regulamin”), określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym Best-Med.

 

§ 1 [Firma podmiotu leczniczego]

 1. Firmą podmiotu leczniczego jest Best-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000936123, NIP: 701-089-38-88, REGON: 381894999
 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność́ leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Medyczne Best-Med.

 

§ 2 [Podstawy prawne działania podmiotu leczniczego]

 1. Spółka i podmiot leczniczy (dalej: „Centrum Medyczne Best-Med.”; „Centrum”), działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (dalej: „Ustawa o działalności leczniczej”);
 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: „Ustawa o prawach pacjenta”);

oraz innych przepisów dotyczących spółek, podmiotów leczniczych oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia i przepisów wydanych na ich podstawie.

 

§ 3 [Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87.
 2. Usługi medyczne świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 14.00.
 3. Dni i godziny pracy specjalistów Centrum Medycznego Best-Med. opisane są̨ w harmonogramie (grafiku) dostępnym na stronie https://best-med.pl/

 

§ 4 [Cele i zadania podmiotu leczniczego]

 1. Celem Centrum Medycznego Best-Med. jest organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia Pacjentów, poprzez udzielanie świadczeń́ zdrowotnych oraz stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 2. Do zadań Centrum Medycznego Best-Med. należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a w szczególności:
 3. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi Pacjentów,
 4. zapewnienie fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych Pacjentów,
 5. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej,
 6. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia
 7. dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
 8. stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli przedsiębiorstwa, Inspekcji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5 [Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Centrum Medyczne Best-Med., udziela świadczeń lekarskich odpłatnie, według aktualnego cennika.
 2. Ceny dostępne są na stronie internetowej: https://best-med.pl/cennik/ telefonicznie albo w siedzibie Centrum Medycznego Best-Med. w Recepcji).
 3. Osobom posiadającym ubezpieczenia medyczne, a także osobom objętym opieką abonamentową, wykupioną przez pracodawcę̨, Centrum Medyczne Best-Med., udziela świadczeń́ zdrowotnych na zasadach i w zakresie określonym w umowie ubezpieczeniowej (umowie zawartej przez zakład i pracodawcę̨).
 4. Centrum Medyczne Best Med. udziela świadczeń zdrowotnych z należytą starannością i poszanowaniem praw pacjenta, a nadto dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami etyki lekarskiej,
 5. Świadczenia zdrowotne są̨ udzielane przez osoby spełniające wymagania określone we właściwych przepisach prawa,
 6. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą̨ być udzielane w domu lub w innym miejscu pobytu pacjenta.
 7. Rejestracja Pacjentów odbywa się̨ w każdej dostępnej formie: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej oraz drogą elektroniczną. Podczas rejestracji Pacjent ustala o datę i godzinę wizyty z uwzględnieniem dostępności danego specjalisty.
 8. Pacjent może dokonać wyboru specjalisty, spośród lekarzy i innych osób współpracujących z Centrum.
 9. Dane identyfikujące osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są̨ zamieszczane na tablicach ogłoszeń w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej: https://best-med.pl/
 10. W przypadku zmiany terminu udzielania świadczenia, osoba zatrudniona w recepcji Centrum informuje Pacjenta, bez zbędnej zwłoki, o zmianie terminu i uzgadnia z Pacjentem nowy termin i godzinę̨ udzielenia świadczenia.
 11. Warunkiem rezerwacji przez Pacjenta terminu badania lub zabiegu w znieczuleniu miejscowym i/lub z użyciem preparatu dedykowanego do badania/zabiegu jest uiszczenie zadatku w wysokości 20% ceny badania/zabiegu. Kwota nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem rezygnacji z badania/zabiegu najpóźniej na 24 godziny przed umówioną godziną badania/zabiegu w taki sposób, aby pracownik rejestracji mógł zapoznać się z treścią informacji o odwołaniu terminu badania/zabiegu tj. telefonicznie lub za pomocą̨ wiadomości SMS lub drogą elektroniczną (e-mail) w godzinach pracy Centrum.
 12. Pacjent przed udzieleniem konkretnego świadczenia zdrowotnego może zostać zobowiązany do przedstawienia wyników badań, uprzedniego wykonania szczepień ochronnych lub odbycia konsultacji kwalifikacyjnej.
 13. W punkcie pobrań wykonywane są badania na podstawie skierowań/zleceń lekarskich. Skierowanie nie jest wymagane w przypadku uiszczenia pełnej należności zgodnie z obowiązującym cennikiem, po upewnieniu się̨ przez osobę̨ pobierającą̨ materiał do badania, o odpowiednim przygotowaniu Pacjenta do badania.
 14. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta, udzielane są niezwłocznie.

 

§ 6 [Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego]

Strukturę̨ organizacyjną przedsiębiorstwa Centrum Medyczne Best-Med., tworzą̨ następujące jednostki i komórki organizacyjne:

 1. Poradnie Specjalistyczne:
 • Chirurgia ogólna
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Proktologia
 • Kardiologia
 • Ortopedia
 • Urologia
 • Gastrologia
 • Podologia
 • Psychiatria
 • Medycyna estetyczna

 

 1. Poradnia Specjalistyczna Medycyny Pracy:
 • Neurologia
 • Laryngologia
 • Okulistyka
 • Psychotechnika
 • Badania instruktorów nauki jazdy
 • Badania wysokościowe
 • Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych

 

 1. Poradnia psychologiczna
 2. Gabinet diagnostyczno zabiegowy
 3. Pracownia USG

 

§ 7 [Zadania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego]

Do zadań komórek organizacyjnych Centrum Medycznego Best-Med., należą:

 1. prowadzenie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania działalności podstawowej,
 2. sprawowanie opieki nad pacjentami,
 3. udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 4. organizowanie opieki zdrowotnej stosownie do miejscowych potrzeb i możliwości,
 5. stałe usprawnianie pracy podmiotu leczniczego mające na celu poprawę̨ jakości i dostępności świadczeń,
 6. prowadzenie działalności profilaktycznej i propagowanie zachowań prozdrowotnych
 7. zapewnienie Pacjentom korzystania z uprawnień zawartych w obowiązujących przepisach.

 

§ 8 [Zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego]

 1. Działalnością podmiotu leczniczego kieruje Zarząd Spółki, który reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz i podejmuje samodzielne decyzje dotyczące jego funkcjonowania.
 2. Zarząd Spółki wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na podmiot leczniczy nakładają̨ powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Do wyłącznej decyzji Zarządu podmiotu leczniczego należą:
 4. decyzje dotyczące finansów podmiotu leczniczego w tym ustalanie cennika usług,
 5. zatwierdzanie planów inwestycyjnych, naprawczych, audytu wewnętrznego,
 6. przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego,
 7. tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),
 8. wydawanie upoważnień i pełnomocnictw,
 9. występowanie do urzędów administracji województwa, organów samorządowych i organizacji centralnych,
 10. zawieranie umów na usługi medyczne,
 11. podpisywanie umów cywilnoprawnych,
 12. polityka kadrowa podmiotu leczniczego.
 13. Zakres obowiązków osób wchodzących w skład Personelu Centrum Medyczne Best-Med., określony jest we właściwej umowie zawartej przez osobę Personelu ze Spółką. Personel medyczny w wykonaniu swoich obowiązków współdziała w personelem niemedycznym.
 14. Obowiązki lekarza obejmują̨ udzielanie świadczeń zdrowotnych, uzyskiwanie zgody Pacjenta lub osoby trzeciej na przeprowadzenie procedury medycznej, udzielanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat wykonywanej procedury medycznej, w tym o możliwych powikłaniach, prowadzenie dokumentacji medycznej.
 15. Obowiązki lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny pracy obejmują wykonywanie badań profilaktycznych, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzanych łącznie z badaniami profilaktycznymi, badań kierowców, badań dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące, prowadzenie dokumentacji medycznej.
 16. Obowiązki psychologa obejmują diagnozę psychologiczną, psychoterapię i udzielanie pomocy psychologicznej, prowadzenie dokumentacji udzielonej pomocy psychologicznej.
 17. Obowiązki pielęgniarki obejmują̨ sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przebywającym na terenie Centrum Medyczne Best-Med., przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów, realizacja zaleceń́ lekarskich w procesie diagnostyki i leczenia, zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, udzielanie pierwszej pomocy oraz dokumentowanie udzielanych świadczeń.

 

§ 9 [Dokumentacja medyczna i warunki jej udostępniania]

 1. Centrum Medyczne Best-Med., prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę̨ i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna przechowywana jest Centrum Medycznym Best-Med. w formie papierowej i elektronicznej przy wykorzystaniu specjalistycznego systemu teleinformatycznego dedykowanego dla operacji przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, dostarczonego przez zewnętrznego dostawcę informatycznego dającego rękojmię należytego zabezpieczenia danych zawartych w dokumentacji medycznej, w tym poprzez tworzenie kopii zapasowych danych („back-up”) na osobnym serwerze.
 3. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:
 4. Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, przy czym w razie śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta. Po śmierci Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu Pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu Pacjent za życia;
 5. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 6. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 7. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego ds. zdrowia oraz podmiotom wymienionym w odrębnych przepisach.
 8. Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w odpowiednich postanowieniach Ustawy o prawach pacjenta.
 9. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 10. Centrum Medyczne Best-Med., udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy stosownych przepisów w następujący sposób:
 11. do wglądu w miejscu udzielania świadczeń (siedzibie podmiotu leczniczego),
 12. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii,
 13. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostepnienia oryginału tej dokumentacji, po uprzednim sporządzeniu i pozostawieniu w podmiocie leczniczym uwierzytelnionego odpisu lub bardzo czytelnej uwierzytelnionej kserokopii tej dokumentacji.
 14. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 15. na informatycznym nośniku danych.
 16. Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii podlega opłacie wynoszącej:
 17. 6 zł (sześć złotych) za jedną stronę̨ wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
 18. 0,60 zł. (60/100 złotych) za jedną stronę̨ kopii dokumentacji medycznej
 19. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w pkt. 6 lit. a i e oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 20. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej wraz z podaniem przyczyny.
 21. Osoby z Personelu Centrum Medycznego Best-Med., mające styczność z dokumentacją medyczną w ramach obowiązków służbowych, posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, oraz indywidualny login i hasło, za pomocą̨ których uzyskują wgląd w dokumentację medyczną.

 

§ 10 [Prawa Pacjenta]

 1. Przestrzeganie praw Pacjenta określonych w Ustawie o prawach pacjenta jest obowiązkiem Centrum Medycznego Best-Med. będącego podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych, oraz współpracujących z Centrum osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Personelu Centrum).
 2. Pacjent ma prawo w szczególności do:
 3. do informacji o prawach Pacjenta;
 4. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 5. do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych;
 6. informacji o swoim stanie zdrowia;
 7. wyrażenia zgody na udzielenie informacji o swoim stanie zdrowia innym osobom;
 8. do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia Pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 9. do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot;
 10. do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, z zastrzeżeniem ograniczeń w obowiązku zachowania tajemnicy w przypadkach wskazanych w Ustawie o prawach pacjenta;
 11. do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia. (Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, ratownika medycznego oraz pielęgniarkę systemu pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, określają odpowiednio przepisy 33 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 11 ust. 10a-10c ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374 i 567).
 12. do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych;
 13. do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 

§ 11 [Obowiązki Pacjenta]

 1. Pacjent Centrum Medycznego Best-Med. jest zobowiązany w szczególności do:
 2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
 3. przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub środków odurzających na terenie działania Centrum;
 4. przestrzegania zakazu niewprowadzania zwierząt na teren Centrum., przy czym zakaz ten nie dotyczy psów przewodników dla osób poruszających się z psami przewodnikami;
 5. przestrzegania zasad higieny osobistej;
 6. stosowanie się̨ do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 7. stosowanie się̨ do wskazówek i zaleceń́ lekarzy, pielęgniarek i pozostałego Personelu Centrum zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jak i w sprawach organizacyjnych i administracyjnych;
 8. zachowywanie się̨ w sposób nie zakłócający pracy Centrum, a także komfortu innych pacjentów lub Personelu;
 9. poszanowanie mienia znajdującego się̨ na terenie Centrum.

 

§ 12 [Zasady współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą]

 1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Centrum Medyczne Best-Med. współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, diagnostyczną, oraz udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych z tymi podmiotami.
 2. Pacjent Centrum Medycznego Best-Med. otrzymuje od Centrum informację o danych podmiotu współpracującego z Centrum w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej, w tym w szczególności o terminach zleconych badań, czynnościach przygotowawczych do badania jakie musi wykonać Pacjent, oraz o terminie wyników badania i formie odbioru wyniku badania. Centrum zastrzega, że terminy wyników badań wykonywanych przez podmioty współpracujące z Centrum są terminami przybliżonymi i są uzależnione od nakładu pracy danego podmiotu, jednakże w żadnym wypadku nie mogą przekroczyć 30 dni roboczych.

 

§ 13 [Dane osobowe Pacjentów w Centrum Medycznym Best-Med.]

Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest Best-Med spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Administrator przetwarza dane Pacjentów w celu świadczenia usług opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności pod adresem https://best-med.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 14 [Postanowienia końcowe]

 1. Wszyscy pracownicy i osoby współpracujące z Centrum Medycznym Best-Med., zostali zapoznani z niniejszym Regulaminem i są zobowiązani do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 2. Podanie Regulaminu do wiadomości Pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta w rejestracji, a także na stronie internetowej https://best-med.pl/
 3. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Best-Med. sp. z o. o.
 4. Spółka zastrzega zmiany i uzupełnienia do Regulaminu w razie zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz zmian obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają̨ formy pisemnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta, kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa.