REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 UNIMEDI SP. Z O.O.

Niniejszy regulamin organizacyjny (dalej: „Regulamin”), określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym Best-Med.

 

§ 1 [Firma podmiotu leczniczego]

 1. Firmą podmiotu leczniczego med UNIMEDI  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Forteczna 35-37działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod Nr KRS 0000908513, REGON: 389295420, NIP: 9562369376
 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność́ leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Medyczne Best-Med.

 

§ 2 [Podstawy prawne działania podmiotu leczniczego]

 1. Spółka i podmiot leczniczy (dalej: „Centrum Medyczne Best-Med.”; „Centrum”), działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (dalej: „Ustawa o działalności leczniczej”);
 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: „Ustawa o prawach pacjenta”);

oraz innych przepisów dotyczących spółek, podmiotów leczniczych oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia i przepisów wydanych na ich podstawie.

 

§ 3 [Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87.
 2. Usługi medyczne świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00. – 20.00 .
 3. Dni i godziny pracy specjalistów Centrum Medycznego Best-Med. opisane są̨ w harmonogramie (grafiku) dostępnym na stronie https://best-med.pl/

 

§4 [Cele i zadania podmiotu leczniczego]

 1. Celem Centrum Medycznego Best-Med. jest organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia Pacjentów, poprzez udzielanie świadczeń́ zdrowotnych oraz stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 2. Do zadań Centrum Medycznego Best-Med. należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a w szczególności:
 3. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi Pacjentów,
 4. zapewnienie fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych Pacjentów,
 5. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej,
 6. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia
 7. dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
 8. stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli przedsiębiorstwa, Inspekcji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§5 [Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Centrum Medyczne Best-Med., udziela świadczeń lekarskich odpłatnie, według aktualnego cennika.
 2. Ceny dostępne są na stronie internetowej: https://best-med.pl/cennik/ telefonicznie albo w siedzibie Centrum Medycznego Best-Med. w Recepcji).
 3. Osobom posiadającym ubezpieczenia medyczne, a także osobom objętym opieką abonamentową, wykupioną przez pracodawcę̨, Centrum Medyczne Best-Med., udziela świadczeń́ zdrowotnych na zasadach i w zakresie określonym w umowie ubezpieczeniowej (umowie zawartej przez zakład i pracodawcę̨).
 4. Centrum Medyczne Best Med. udziela świadczeń zdrowotnych z należytą starannością i poszanowaniem praw pacjenta, a nadto dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami etyki lekarskiej,
 5. Świadczenia zdrowotne są̨ udzielane przez osoby spełniające wymagania określone we właściwych przepisach prawa,
 6. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą̨ być udzielane w domu lub w innym miejscu pobytu pacjenta.
 7. Rejestracja Pacjentów odbywa się̨ w każdej dostępnej formie: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej oraz drogą elektroniczną. Podczas rejestracji Pacjent ustala o datę i godzinę wizyty z uwzględnieniem dostępności danego specjalisty.
 8. Pacjent może dokonać wyboru specjalisty, spośród lekarzy i innych osób współpracujących z Centrum.
 9. Dane identyfikujące osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są̨ zamieszczane na tablicach ogłoszeń w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej: https://best-med.pl/
 10. W przypadku zmiany terminu udzielania świadczenia, osoba zatrudniona w recepcji Centrum informuje Pacjenta, bez zbędnej zwłoki, o zmianie terminu i uzgadnia z Pacjentem nowy termin i godzinę̨ udzielenia ś
 11. Pacjent przed udzieleniem konkretnego świadczenia zdrowotnego może zostać zobowiązany do przedstawienia wyników badań, uprzedniego wykonania szczepień ochronnych lub odbycia konsultacji kwalifikacyjnej.
 12. W punkcie pobrań wykonywane są badania na podstawie skierowań/zleceń lekarskich. Skierowanie nie jest wymagane w przypadku uiszczenia pełnej należności zgodnie z obowiązującym cennikiem, po upewnieniu się̨ przez osobę̨ pobierającą̨ materiał do badania, o odpowiednim przygotowaniu Pacjenta do badania.
 13. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta, udzielane są niezwłocznie.

 

§6 [Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego]

Strukturę̨ organizacyjną przedsiębiorstwa Centrum Medyczne Best-Med., tworzą̨ następujące jednostki i komórki organizacyjne:

 1. Poradnie Specjalistyczne:
 • Chirurgia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Proktologia
 • Kardiologia
 • Ortopedia
 • Urologia
 • Nefrologia
 • Psychologia
 • Dietetyka
 • Psychodietetyka
 • Medycyna estetyczna

 

 1. Poradnia Specjalistyczna Medycyny Pracy:
 • Okulistyka
 • Psychotechnika
 • Badania wysokościowe
 • Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych

 

 1. Poradnia psychologiczna
 2. Gabinet diagnostyczno- zabiegowy

 

§7 [Zadania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego]

Do zadań komórek organizacyjnych Centrum Medycznego Best-Med., należą:

 1. prowadzenie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania działalności podstawowej,
 2. sprawowanie opieki nad pacjentami,
 3. udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 4. organizowanie opieki zdrowotnej stosownie do miejscowych potrzeb i możliwości,
 5. stałe usprawnianie pracy podmiotu leczniczego mające na celu poprawę̨ jakości i dostępności świadczeń,
 6. prowadzenie działalności profilaktycznej i propagowanie zachowań prozdrowotnych
 7. zapewnienie Pacjentom korzystania z uprawnień zawartych w obowiązujących przepisach.

 

§8 [Zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego]

 1. Działalnością podmiotu leczniczego kieruje Zarząd Spółki, który reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz i podejmuje samodzielne decyzje dotyczące jego funkcjonowania.
 2. Zarząd Spółki wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na podmiot leczniczy nakładają̨ powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Do wyłącznej decyzji Zarządu podmiotu leczniczego należą:
 4. decyzje dotyczące finansów podmiotu leczniczego w tym ustalanie cennika usług,
 5. zatwierdzanie planów inwestycyjnych, naprawczych, audytu wewnętrznego,
 6. przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego,
 7. tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),
 8. wydawanie upoważnień i pełnomocnictw,
 9. występowanie do urzędów administracji województwa, organów samorządowych i organizacji centralnych,
 10. zawieranie umów na usługi medyczne,
 11. podpisywanie umów cywilnoprawnych,
 12. polityka kadrowa podmiotu leczniczego.
 13. Zakres obowiązków osób wchodzących w skład Personelu Centrum Medyczne Best-Med., określony jest we właściwej umowie zawartej przez osobę Personelu ze Spółką. Personel medyczny w wykonaniu swoich obowiązków współdziała w personelem niemedycznym.
 14. Obowiązki lekarza obejmują̨ udzielanie świadczeń zdrowotnych, uzyskiwanie zgody Pacjenta lub osoby trzeciej na przeprowadzenie procedury medycznej, udzielanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat wykonywanej procedury medycznej, w tym o możliwych powikłaniach, prowadzenie dokumentacji medycznej.
 15. Obowiązki lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny pracy obejmują wykonywanie badań profilaktycznych, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzanych łącznie z badaniami profilaktycznymi, badań kierowców, badań dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące, prowadzenie dokumentacji medycznej.
 16. Obowiązki psychologa obejmują diagnozę psychologiczną, psychoterapię i udzielanie pomocy psychologicznej, prowadzenie dokumentacji udzielonej pomocy psychologicznej.
 17. Obowiązki pielęgniarki obejmują̨ sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przebywającym na terenie Centrum Medyczne Best-Med., przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów, realizacja zaleceń́ lekarskich w procesie diagnostyki i leczenia, zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, udzielanie pierwszej pomocy oraz dokumentowanie udzielanych świadczeń.

 

§9 [Dokumentacja medyczna i warunki jej udostępniania]

 1. Centrum Medyczne Best-Med., prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę̨ i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna przechowywana jest Centrum Medycznym Best-Med. w formie papierowej i elektronicznej przy wykorzystaniu specjalistycznego systemu teleinformatycznego dedykowanego dla operacji przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, dostarczonego przez zewnętrznego dostawcę informatycznego dającego rękojmię należytego zabezpieczenia danych zawartych w dokumentacji medycznej, w tym poprzez tworzenie kopii zapasowych danych („back-up”) na osobnym serwerze.
 3. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:
 4. Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, przy czym w razie śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta. Po śmierci Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu Pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu Pacjent za życia;
 5. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 6. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 7. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego ds. zdrowia oraz podmiotom wymienionym w odrębnych przepisach.
 8. Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w odpowiednich postanowieniach Ustawy o prawach pacjenta.
 9. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 10. Centrum Medyczne Best-Med., udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy stosownych przepisów w następujący sposób:
 11. do wglądu w miejscu udzielania świadczeń (siedzibie podmiotu leczniczego),
 12. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii,
 13. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostepnienia oryginału tej dokumentacji, po uprzednim sporządzeniu i pozostawieniu w podmiocie leczniczym uwierzytelnionego odpisu lub bardzo czytelnej uwierzytelnionej kserokopii tej dokumentacji.
 14. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 15. na informatycznym nośniku danych.
 16. Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii podlega opłacie wynoszącej:
 17. 6 zł (sześć złotych) za jedną stronę̨ wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
 18. 0,60 zł. (60/100 złotych) za jedną stronę̨ kopii dokumentacji medycznej
 19. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w pkt. 6 lit. a i e oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 20. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej wraz z podaniem przyczyny.
 21. Osoby z Personelu Centrum Medycznego Best-Med., mające styczność z dokumentacją medyczną w ramach obowiązków służbowych, posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, oraz indywidualny login i hasło, za pomocą̨ których uzyskują wgląd w dokumentację medyczną.

 

§10 [Prawa Pacjenta]

 1. Przestrzeganie praw Pacjenta określonych w Ustawie o prawach pacjenta jest obowiązkiem Centrum Medycznego Best-Med. będącego podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych, oraz współpracujących z Centrum osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Personelu Centrum).
 2. Pacjent ma prawo w szczególności do:
 3. do informacji o prawach Pacjenta;
 4. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 5. do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych;
 6. informacji o swoim stanie zdrowia;
 7. wyrażenia zgody na udzielenie informacji o swoim stanie zdrowia innym osobom;
 8. do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia Pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 9. do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot;
 10. do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, z zastrzeżeniem ograniczeń w obowiązku zachowania tajemnicy w przypadkach wskazanych w Ustawie o prawach pacjenta;
 11. do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia. (Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, ratownika medycznego oraz pielęgniarkę systemu pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, określają odpowiednio przepisy 33 34 ust. 6ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 11 ust. 10a-10c ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374 i 567).
 12. do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych;
 13. do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 

§11 [Obowiązki Pacjenta]

 1. Pacjent Centrum Medycznego Best-Med. jest zobowiązany w szczególności do:
 2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
 3. przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub środków odurzających na terenie działania Centrum;
 4. przestrzegania zakazu niewprowadzania zwierząt na teren Centrum., przy czym zakaz ten nie dotyczy psów przewodników dla osób poruszających się z psami przewodnikami;
 5. przestrzegania zasad higieny osobistej;
 6. stosowanie się̨ do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 7. stosowanie się̨ do wskazówek i zaleceń́ lekarzy, pielęgniarek i pozostałego Personelu Centrum zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jak i w sprawach organizacyjnych i administracyjnych;
 8. zachowywanie się̨ w sposób nie zakłócający pracy Centrum, a także komfortu innych pacjentów lub Personelu;
 9. poszanowanie mienia znajdującego się̨ na terenie Centrum.

 

§12 [Zasady współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą]

 1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Centrum Medyczne Best-Med. współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, diagnostyczną, oraz udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych z tymi podmiotami.
 2. Pacjent Centrum Medycznego Best-Med. otrzymuje od Centrum informację o danych podmiotu współpracującego z Centrum w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej, w tym w szczególności o terminach zleconych badań, czynnościach przygotowawczych do badania jakie musi wykonać Pacjent, oraz o terminie wyników badania i formie odbioru wyniku badania. Centrum zastrzega, że terminy wyników badań wykonywanych przez podmioty współpracujące z Centrum są terminami przybliżonymi i są uzależnione od nakładu pracy danego podmiotu, jednakże w żadnym wypadku nie mogą przekroczyć 30 dni roboczych.

 

§13 [Dane osobowe Pacjentów w Centrum Medycznym Best-Med.]

Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest Unimedi Sp. z o.o . z siedzibą w Toruniu. Administrator przetwarza dane Pacjentów w celu świadczenia usług opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności pod adresem https://best-med.pl/polityka-prywatnosci/

 

§14 [Postanowienia końcowe]

 1. Wszyscy pracownicy i osoby współpracujące z Centrum Medycznym Best-Med., zostali zapoznani z niniejszym Regulaminem i są zobowiązani do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 2. Podanie Regulaminu do wiadomości Pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta w rejestracji, a także na stronie internetowej https://best-med.pl/
 3. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Uniemdi Sp. z o.o.
 4. Spółka zastrzega zmiany i uzupełnienia do Regulaminu w razie zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz zmian obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają̨ formy pisemnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta, kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa.