Jesteś tutaj:

Polityka Prywatności

Best-Med sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Best-Med sp. z o.o. i stanowi
spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej: „RODO”.

W odniesieniu do wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszej polityce Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Best-Med spółka z o.o.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Dorota Naubauer(e-mail: dorota.neubauer@neuca.pl)

 

A. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z Usług Best Med. Centrum Medyczne i Best Med. Estetiq.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych.
  • Jeżeli korzystacie Państwo z naszych Usług w części Best-Med. Centrum Medyczne, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia dla Państwa usług opieki zdrowotnej. Jeżeli korzystacie Państwo z naszych Usług w części Best-Med Estetiq, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia Usług z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii.
  • Dane osobowe przetwarzamy w celu: rezerwacji przez Państwa wizyty u wybranego specjalisty (on-line, telefonicznie), w celu potwierdzenia umówionej wizyty oraz w celu wykonania Usługi przez wybranego przez Państwa specjalistę.
  • Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na wysyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem SMS, wówczas Państwa e-mail lub nr telefonu będzie przetwarzany dla celów wysyłania takiej informacji.
  • W poczekalni BestMed (Centrum Medyczne i Estetiq) znajdują się Państwo w strefie objętej monitoringiem. Monitoring jest prowadzony wyłącznie w celu analizy incydentów naruszenia prawa i ma na celu Państwa bezpieczeństwo.
 2. Rodzaj i zakres danych osobowych
  • Na potrzeby obu rodzajów Usług przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Na potrzeby świadczenia Usług opieki zdrowotnej jak i niektórych Usług z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii przetwarzamy Państwa dane osobowe szczególnej kategorii, dotyczące Państwa stanu zdrowia.
  • W celu rezerwacji i potwierdzenia wizyty przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, nr. telefonu, e-mail.
  • W celu wykonania Usługi specjalista odbierze od Państwa inne dane dotyczące Państwa zdrowia oraz inne dane osobowe wymagane przez przepisy prawa np. PESEL
  • Na cele monitoringu przetwarzamy Państwa wizerunek, który może przyczynić się do identyfikacji Państwa tożsamości, ale tylko jeśli zajdzie potrzeba realizacji celów wskazanych w pkt. 1.4.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych.
  • W odniesieniu do realizacji i potwierdzenia wizyty: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na Państwa żądanie przed wykonaniem Usługi.
  • W odniesieniu do wykonania Usługi opieki zdrowotnej, medycyny estetycznej i niektórych Usług kosmetologicznych – art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – zapewnienie Państwu opieki zdrowotnej.
  • W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na cele marketingowe i w odniesieniu do danych z monitoringu – art. 6 ust. 1 lit. f) czyli nasz uzasadniony prawnie interes.
 4. Źródło danych. Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  • dane zwykłe nie związane ze stanem zdrowia: przez okres niezbędny do spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych (np. podatkowych) wynikających z zawarcia z Państwem umowy wykonania Usługi.
  • dane zdrowotne: przez okres przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych a po ich zakończeniu także w celach archiwizacyjnych przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym dokonany zostanie ostatni wpis w dokumentacji medycznej. Dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgody co będzie traktowane jako złożenie sprzeciwu w rozumieniu przepisów RODO.
  • dane z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nagrania, a w razie posłużenia nagrania za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagranie zostanie usunięte także w razie uwzględnienia Państwa sprzeciwu, jeśli zostaną spełnione podstawy prawne usunięcia nagrania
 6. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzna firma informatyczna, oraz podmioty które wykonują zlecone przez nas dla Państwa badania diagnostyczne i obrazowe), którzy działają na nasze polecenie i stosują się do naszych instrukcji. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na marketing produktów naszych partnerów handlowych, dane osobowe mogą być przekazywane tymże partnerom handlowym.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo: (1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych, (2) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, (3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, (4) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, (5) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, (6) złożenia skargi do organu nadzorczego przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych.

 

A.1        Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z Usług Best Med. Centrum Medyczne – Testy Genetyczne SARS-CoV-2

 1. Cel przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Pacjentów zbierane są w celu realizacji Umowy o wykonanie Usługi Badania Genetycznego, a jeżeli Pacjent wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjenta jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – w zakresie danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zakresie danych dotyczących zdrowia.
 3. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane:
  • dane zwykłe nie związane ze stanem zdrowia: przez okres niezbędny do spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych (np. podatkowych) wynikających z zawarcia z Państwem Umowy wykonania Usługi Badania Genetycznego, oraz okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń umownych oraz przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji,
  • dane zdrowotne: przez okres przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych a po ich zakończeniu także w celach archiwizacyjnych przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym dokonany zostanie ostatni wpis w dokumentacji medycznej. Dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgody co będzie traktowane jako złożenie sprzeciwu w rozumieniu przepisów RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  • Podwykonawca – FALC MEDYCYNA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – dokonująca pobrania materiału biologicznego od Pacjentów na zlecenie Usługodawcy
  • Partnerzy – CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ściegiennego 20 lub MEDGEN Kamila Czerska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A – w zakresie wykonywania badań diagnostyki laboratoryjnej.
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne oraz świadczący na rzecz Administratora usługi księgowe i informatyczne.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Usługi Badania Genetycznego, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Pacjent ma prawo do: (1) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (2) usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych w przepisach RODO (3) otrzymania swoich danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora (w sytuacjach wskazanych w przepisach RODO) (4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, jeżeli uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 7. Wszelkie powyższe żądania Pacjent może zgłaszać w siedzibie Usługodawcy, pisemnie na adres siedziby Usługodawcy oraz elektronicznie na adres: biuro@best-med.pl lub adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

B. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów oraz osób kontaktowych wskazanych przez kontrahentów.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli jesteście Państwo:
   • Osobą fizyczną będącą naszym kontrahentem lub zamierzacie podjąć współpracę z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
   • Osobą fizyczną będącą pracownikiem naszego kontrahenta (niezależnie od formy zatrudnienia), która została wyznaczona przez takiego kontrahenta jako osoba odpowiedzialna za współpracę z nami lub za jej nawiązanie.
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentujecie, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania, w celu przekazywania informacji o działalności i możliwych formach współpracy, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. Rodzaj i zakres danych osobowych
  • Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).
 3. Podstawa prawna przetwarzania.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: w odniesieniu do kontrahentów art. 6 ust. 1 lit. b) a w odniesieniu do osób kontaktowych nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Źródło danych. Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub Państwa pracodawcy/podmiotu, który reprezentujecie.
 5. Okres przechowywania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  • do momentu definitywnego zakończenia z nami współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy łączącej nas z Państwem, jako naszym kontrahentem.
  • Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez nas Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku, gdy uznamy, że dane nie są nam już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.
  • Dane nie zostaną usunięte w terminie wskazanym powyżej, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach Państwa działalności w roli naszego kontrahenta.
 6. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów). Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także od nas niezależnym), jeżeli udostępnicie je Państwo w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że chcecie, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo: (1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych, (2) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, (3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, (4) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, (5) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, (6) złożenia skargi do organu nadzorczego przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych.

 

C. Informacja o Kandydatach do pracy

 1. Cel przetwarzania danych osobowych
  • Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Kandydata, aby ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisko, na które aplikuje Kandydat oraz dokonać wyboru odpowiedniej osoby do pracy czyli w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Za odrębną zgodą Kandydata będziemy przetwarzać dane osobowe Kandydata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 2. Rodzaj i zakres danych osobowych.
  • Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe Kandydata: imię i nazwisko; imiona rodziców, data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Podstawa prawna przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydata jest:
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 § 1 kodeksu pracy, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy;
  • 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej;
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przetwarzania wizerunku Kandydata, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę.
 4. Źródło danych. Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Kandydatów.
 5. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat. W razie wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać dane Kandydata przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.
 6. Odbiorcy danych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (np. zewnętrzne firmy informatyczne).
 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Kandydatowi przysługuje prawo: (1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych, (2) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, (3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,(4) złożenia sprzeciwu danych ze względu na szczególną sytuację Kandydata – w razie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, (5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przetwarzanych na podstawie zgody Kandydata, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, (6) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,(7) złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych.

 

D. Dane zbierane za pośrednictwem Fanpage na FB oraz za pośrednictwem Instagrama

Zasady obserwowania Fanpage, zamieszczania i usuwania komentarzy, prowadzenia korespondencji – określają odrębne regulaminy ogłoszone poprzez Facebooka i Instagrama, który jest administratorem danych osobowych w zakresie prowadzenia Państwa konta na FB i na Instagramie.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych
  • Państwa dane osobowe są wykorzystywane w związku z Państwa aktywnością na Fanpage (komentarze), w celu przedstawienia poprzez Fanpage naszych aktywności i wydarzeń związanych z naszą marką.
  • Poprzez Fanpage możecie Państwo nam również wysłać wiadomość np. z pytaniem lub wnioskiem. W takim wypadku Państwa dane będą przetwarzane także w celu udzielenia odpowiedzi.
  • Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowych w celach statystycznych, przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez Facebook lub Instagram (które mogą wykorzystywać również profilowanie). Zasady przetwarzania danych osobowych na te potrzeby określa portal Facebook i Instagram w swoich zasadach, politykach i regulaminach.
 2. Rodzaj i zakres danych osobowych.
  • Będziemy przetwarzać takie Państwa dane, które podacie nam lub udostępnicie Państwo poprzez funkcjonalności Facebooka lub Instagrama.
  • Jeżeli poprzez Fanpage będą zbierane dane osobowe w związku z organizowanym przez nas konkursem lub akcją o podobnym charakterze, zasady przetwarzania danych osobowych mogą być uregulowane w osobnym dokumencie lub powiadomieniu na Fanpage.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak podania niektórych danych może niekiedy uniemożliwić skorzystanie z pełnych możliwości Fanpage (np. uniemożliwić odpowiedź na pytanie).
 3. Podstawa prawna przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest 6 ust. 1 pkt f) RODO, czyli nasz uzasadniony interes polegający na możliwości prezentacji naszych aktywności oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.
 4. Źródło danych. Będziemy przetwarzali dane osobowe pozyskanie bezpośrednio od Państwa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych.
  • Okres przechowywania Państwa danych, a także możliwość ich ewentualnego usunięcia wynika z cech poszczególnych funkcjonalności Facebooka i Instagrama. W każdym przypadku spełnimy Państwa żądanie usunięcia danych, o ile będzie to możliwe i pod warunkiem, że nie będziemy zobowiązani przepisami, aby te dane dalej przetwarzać.
  • Usuniemy Państwa dane osobowe także wtedy, gdy przestaną być potrzebne do realizacji wyżej wymienionej działalności naszego Fanpage, o ile takie usunięcie będą umożliwiać funkcjonalności Facebooka i Instagrama.
  • Państwa komentarze/wpisy mogą być przez nas usunięte w każdym czasie, jeżeli uznamy je za zbędne, niestosowne, naruszające przepisy lub prawa osób trzecich.
 6. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępnione profesjonalnym podmiotom, które w naszym imieniu prowadzą Fanpage. Jeżeli Państwa dane będą musiały być przekazane jeszcze innym kategoriom podmiotów, poinformujemy Państwa o tym poprzez Fanpage.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo: (1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych, (2) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, (3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, (4) złożenia sprzeciwu danych ze względu na profilowanie, lub z uwagi na Państwa szczególną sytuację, (5) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, (6) złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych.