Jesteś tutaj:

Polityka Prywatności

Unimedi Sp. z o.o. ul. Forteczna 35-37 , 87-100 Toruń


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Unimedi Sp. z o.o. i stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej: „RODO”.

W odniesieniu do wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszej polityce Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Unimedi Sp. z o.o. (zwane dalej Unimedi)

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Wielk (adres e-mail: iod@neuca.pl)

Unimedi szanuje Państwa prywatność oraz ceni sobie Państwa zaufanie, dlatego uzyskane dane osobowe przetwarza z największą starannością, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką prywatności.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z Usług Unimedi Sp. zo.o. (działającej pod marką Centrum Medyczne Best Med.)

Cel przetwarzania danych osobowych.

  • Jeżeli korzystacie Państwo z naszych Usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia dla Państwa usług opieki zdrowotnej oraz w celu świadczenia usług z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii.
  • Dane osobowe przetwarzamy w celu: rezerwacji przez Państwa wizyty u wybranego specjalisty (on-line, telefonicznie), w celu potwierdzenia umówionej wizyty oraz w celu wykonania Usługi przez wybranego przez Państwa specjalistę.
  • Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na wysyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem SMS, wówczas Państwa e-mail lub nr telefonu będzie przetwarzany dla celów wysyłania takiej informacji.
  • W poczekalni Unimedi (Centrum Medyczne Best Med.  ) znajdują się Państwo w strefie objętej monitoringiem. Monitoring jest prowadzony wyłącznie w celu analizy incydentów naruszenia prawa i ma na celu Państwa bezpieczeństwo.

Rodzaj i zakres danych osobowych

  • Na potrzeby obu rodzajów Usług przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Na potrzeby świadczenia Usług opieki zdrowotnej jak i niektórych Usług z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii przetwarzamy Państwa dane osobowe szczególnej kategorii, dotyczące Państwa stanu zdrowia.
  • W celu rezerwacji i potwierdzenia wizyty przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail.
  • W celu wykonania Usługi specjalista odbierze od Państwa inne dane dotyczące Państwa zdrowia oraz inne dane osobowe wymagane przez przepisy prawa np. nr PESEL
  • Na cele monitoringu przetwarzamy Państwa wizerunek, który może przyczynić się do identyfikacji Państwa tożsamości, ale tylko jeśli zajdzie potrzeba analizy incydentów naruszenia prawa lub Państwa bezpieczeństwa .

Podstawa prawna przetwarzania danych.

  • W odniesieniu do realizacji i potwierdzenia wizyty: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na Państwa żądanie przed wykonaniem Usługi.
  • W odniesieniu do wykonania Usługi opieki zdrowotnej, medycyny estetycznej i niektórych Usług kosmetologicznych – art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – zapewnienie Państwu opieki zdrowotnej.
  • W odniesieniu do danych z monitoringu – art. 6 ust. 1 lit. f) czyli nasz uzasadniony prawnie interes.

Źródło danych. Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • dane zwykłe nie związane ze stanem zdrowia: przez okres niezbędny do spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych (np. podatkowych) wynikających z zawarcia z Państwem umowy wykonania Usługi.
  • dane zdrowotne: przez okres przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych a po ich zakończeniu także w celach archiwizacyjnych przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym dokonany zostanie ostatni wpis w dokumentacji medycznej. Dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • dane z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nagrania, a w razie posłużenia nagrania za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagranie zostanie usunięte także w razie uwzględnienia Państwa sprzeciwu, jeśli zostaną spełnione podstawy prawne usunięcia nagrania

Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzna firma informatyczna, oraz podmioty które wykonują zlecone przez nas dla Państwa badania diagnostyczne i obrazowe), którzy działają na nasze polecenie i stosują się do naszych instrukcji.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo:

(1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

(2) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

(3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

(4) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

(5) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

(6) złożenia skargi do organu nadzorczego przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z Usług Unimedi Sp. zo.o. (Centrum Medyczne Best Med.) – Testy Genetyczne SARS-CoV-2

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Pacjentów zbierane są w celu realizacji Umowy o wykonanie Usługi Badania Genetycznego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjenta jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – w zakresie danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zakresie danych dotyczących zdrowia.

Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane:

  • dane zwykłe nie związane ze stanem zdrowia: przez okres niezbędny do spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych (np. podatkowych) wynikających z zawarcia z Państwem Umowy wykonania Usługi Badania Genetycznego, oraz okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń umownych oraz przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji,
  • dane zdrowotne: przez okres przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych a po ich zakończeniu także w celach archiwizacyjnych przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym dokonany zostanie ostatni wpis w dokumentacji medycznej. Dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odbiorcami danych osobowych są:

  • podwykonawca –  Metromedica Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Korkowa 37/135- w zakresie usługi testowania na Covid-19
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne oraz świadczący na rzecz Administratora usługi księgowe i informatyczne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Usługi Badania Genetycznego, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Pacjent ma prawo do:

(1) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

(2) usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych w przepisach RODO

(3) otrzymania swoich danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora (w sytuacjach wskazanych w przepisach RODO)

(4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

(5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, jeżeli uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Wszelkie powyższe żądania Pacjent może zgłaszać w siedzibie Usługodawcy, pisemnie na adres siedziby Usługodawcy oraz elektronicznie na adres: best-med@neuca.pl lub adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacje o przetwarzaniu nagrywanych rozmów telefonicznych.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Unimedi Sp. zo.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000908513, NIP: 9562369376.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych poprzez:

– adres e-mail: iod@neuca.pl lub
– pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Unimedi Sp. zo.o., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Rozmowy będą nagrywane w następujących celach:

 1. w celach związanych z obsługą klientów za pośrednictwem infolinii- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególności potrzebę doskonalenia jakości świadczonych usług,
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami– podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami.
 1. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Unimedii Sp. zo.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: prawne, windykacyjne.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1.  wynikający z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową tj. przez okres przewidziany przepisami Kodeksu cywilnego,
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu.
 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Unimedi Sp. zo.o.  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Unimedi Sp. zo.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże Unimedi Sp. zo.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Unimedi Sp. zo.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl lub adres siedziby Unimedi Sp. zo.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Unimedi Sp. zo.o.”

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie rozmów, należy się rozłączyć.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu przez Unimedi Sp. zo.o. danych osobowych kontrahentów oraz osób kontaktowych wskazanych przez kontrahentów.

Cel przetwarzania danych osobowych

  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli jesteście Państwo:
   • Osobą fizyczną będącą naszym kontrahentem lub zamierzacie podjąć współpracę z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
   • Osobą fizyczną będącą pracownikiem naszego kontrahenta (niezależnie od formy zatrudnienia), która została wyznaczona przez takiego kontrahenta jako osoba odpowiedzialna za współpracę z nami lub za jej nawiązanie.
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentujecie, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania, w celu przekazywania informacji o działalności i możliwych formach współpracy, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Rodzaj i zakres danych osobowych

  • Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).

Podstawa prawna przetwarzania.

  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: w odniesieniu do kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. b), natomiast w odniesieniu do osób kontaktowych nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Źródło danych.

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub Państwa pracodawcy/podmiotu, który reprezentujecie.

Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • do momentu definitywnego zakończenia z nami współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy łączącej nas z Państwem, jako naszym kontrahentem.

Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów). Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także od nas niezależnym), jeżeli udostępnicie je Państwo w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że chcecie, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo:

(1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

(2) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

(3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

(4) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

(5) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

(6) złożenia skargi do organu nadzorczego przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych.

 1. Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się ze Spółką.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem zapytania do Spółki. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Unimedi z zapytaniem, prośbą o kontakt. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Unimedi a Panią/Panem.

Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe).

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Panią/Panem a Unimedi, nie dłużej niż przez 1 rok od ostatniego kontaktu z Unimedi. Dane osobowe nie będą przetwarzane w ww. celu jeśli Pani/Pan wniesie sprzeciw.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo:

(1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

(2) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

(3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

(4) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

(5) złożenia skargi do organu nadzorczego przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych.

 1. Informacja o Kandydatach do pracy w Unimedi Sp. zo.o.

Cel przetwarzania danych osobowych

 • Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Kandydata, aby ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisko, na które aplikuje Kandydat oraz dokonać wyboru odpowiedniej osoby do pracy czyli w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Podstawa prawna przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydata jest:

  • 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 § 1 kodeksu pracy, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy;
  • 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej;
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przetwarzania wizerunku Kandydata, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę.

Źródło danych.

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Kandydatów.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat.

Odbiorcy danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (np. zewnętrzne firmy informatyczne).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Kandydatowi przysługuje prawo:

(1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

(2) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

(3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

(4) złożenia sprzeciwu danych ze względu na szczególną sytuację Kandydata – w razie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

(5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przetwarzanych na podstawie zgody Kandydata, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

(6) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

(7) złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Inspektora Ochrony Danych.

 1. Dane zbierane za pośrednictwem Fanpage na FB oraz za pośrednictwem Instagrama, LinkedIn.

Unimedi, prowadzący funpage pod marką Best Med jako administrator Fanpage’a, widzi informacje statystyczne o wizytach na swoim profilu, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność i komentarze. Funkcjonalność ta pomaga nam dobierać odpowiednie treści do preferencji użytkowników Fanpage’a.

Unimedi właściciel marki Best Med. jako użytkownik serwisów społecznościowych (administrator Fanpage’a) ma możliwość przejrzenia Państwa profilu publicznego, a także skontaktowania się z Państwem poprzez dostępny w serwisie komunikator.

Rodzaj przetwarzanych danych

Unimedi, jako administrator fanpage’a Best Med, przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu w serwisie społecznościowym takim jak Facebook, Instagram, LinkedIn. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

 • identyfikator (zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek)
 • treść Państwa komentarzy
 • automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisie społecznościowym (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.)
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą dostępnej funkcji w danym serwisie społecznościowym, stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z wymienionych serwisów,  gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w danym serwisie społecznościowym, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Źródło danych

Państwa dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy dokonujecie Państwo subskrypcji fanpage Best Med. (Unimedi) poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, albo gdy publikujecie Państwo swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u  Best Med. na profilu w serwisie społecznościowym.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym na warunkach oraz na zasadach określonych przez administratora tego serwisu i zgodnie z obowiązującym w tym serwisie regulaminem oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności i działalności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za  pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);
 • statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje Facebook i Instagram. Działania te są realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu zapewnienia ciągłości komunikacji, oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, a także realizowania marketingu własnego oraz dbania o wizerunek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);
 • w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta i wsparcia IT dla fanpage`y, dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook i Instagram tj. Meta Platforms Inc. na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Meta Platforms Inc. dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy; właścicielowi portalu społecznościowego LinkedIn na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez LinkedIn dostępnych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 4. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w  których dostępny jest serwis Facebook, Instagram, LinkedIn. Podmiot ten deklaruje wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na w/w stronach internetowych tych portali społecznościowych.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji dostępnych w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami;
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Prawa przysługujące Państwu w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • uzyskania kopii Państwa danych,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora, w tym z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO.

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail:  lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego”

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W celu skorzystania z powyższego prawa proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@neuca.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

Współadministrowanie danymi osobowymi

Dostawca serwisu:

 • Meta Platforms, Inc. 1 Hacker Way w Menlo Park, CA 94025,
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

oraz Unimedi są współadministratorami Państwa danych osobowych w zakresie przetwarzania w celach statystycznych oraz reklamowych oraz obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’y Best Med. (Unimedi).

Każdy w/w współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie, dlatego właściciel fanpage’a Unimedi ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich podania, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a Best Med. (właściciel Unimedi) lub komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu, takich jak komentarze oraz prywatne wiadomości.

 1. Informacje końcowe

Polityka prywatności obowiązuje od 26.09.2022 Wszelkie poprawki do niniejszego dokumentu będą wprowadzane pod adresem www.neuca.pl i będą obowiązywały od momentu publikacji. Zaleca się zatem regularne sprawdzanie zawartości strony.