Jesteś tutaj:

Medycyna pracy to dziedzina, zajmująca się ochroną zdrowia pracowników
przed wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy.

Na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) można umówić się telefonicznie (22 628-628-1 lub 609-505-600), mailowo (biuro@best-med.pl) bądź osobiście w rejestracji Centrum medycznego BEST-MED (Al. Jerozolimskie 87).

Zakres badań, które muszą zostać przeprowadzone, określają przepisy. W zależności od stanowiska pracy oraz czynników szkodliwych, Pacjent jest kierowany do odpowiednich specjalistów i, jeśli to konieczne, na badania laboratoryjne. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje informacje dotyczące wszystkich niezbędnych badań oraz terminów wizyt.

Przede wszystkim należy mieć ze sobą skierowanie oraz dokument tożsamości. W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, trzeba mieć dokument ze sobą. Jeśli skierowanie dotyczy badań kontrolnych po długotrwałym zwolnieniu, konieczne jest posiadanie zaświadczenia o zakończonym leczeniu. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe często proszone są o zabranie do wglądu dokumentacji medycznej oraz, w przypadku nadciśnienia, cukrzycy, dzienniczków z wynikami pomiarów.

Wizyta u lekarza medycyny pracy nie wymaga szczególnego przygotowania. Warto być wypoczętym, zwłaszcza przy badaniu psychotechnicznym. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych Pacjent musi zgłosić się na czczo do laboratorium, które otwarte jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 11:00. Nie obowiązują zapisy.

Celem medycyny pracy jest opieka profilaktyczna, przede wszystkim poprzez badania wstępne, okresowe i kontrolne. Medycyna pracy obejmuje także orzecznictwo wynikające z przepisów kodeksu pracy. Medycyna pracy to dziedzina opierająca się na znajomości interny, patologii zawodowej, fizjologii pracy, higieny pracy, toksykologii, psychologii i ergonomii pracy. Badania medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki i psycholodzy; wszystkie te osoby muszą mieć dodatkowe uprawnienia oraz kwalifikacje.

Zakres usług: (medycyna pracy Warszawa)

 • Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
 • Badania kierowców oraz kandydatów na kierowców
 • Badania związane z chorobami zawodowymi
 • Konsultacje specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Pełen zakres badań USG, EKG, RTG, spirometria, audiometria

 

Czy wiesz, że…

dla osób pozostających w stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, nominacja) koszty badań medycyny pracy oraz dojazdu do placówki medycznej ponosi zawsze pracodawca. Badania kontrolne i okresowe powinny odbywać się w godzinach pracy, a pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas swojej nieobecności. Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, zlecenie) oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą również mają obowiązek poddać się badaniom lekarskim w zakresie określonym przez pracodawcę. W tym przypadku, to pracodawca decyduje, czy skieruje zleceniobiorcę na badania lekarskie, natomiast w umowie powinno określić się, która ze stron ponosi koszty tych badań.

Cennik

Lp Badanie Cena
1 LEKARZ MEDYCYNY PRACY 120 zł
2 NEUROLOG 120 zł
3 LARYNGOLOG 120 zł
4 OKULISTA 120 zł
5 PSYCHOTECHNIKA KAT CED 150 zł
6 PSYCHOTECHNIKA KAT B 150 zł
7 PSYCHOTECHNIKA WÓZEK WIDŁOWY 150 zł

Nasi specjaliści

Lekarz medycyny pracy Warszawa

Badania medycyny pracy Warszawa – co to za badania?

Posiadamy wykwalifikowany zespół lekarzy ogólnych i specjalistów, którzy mogą przeprowadzić badania medycyny pracy. Zbadają oni stan zdrowia pacjenta oraz wpływ na jego zdrowie szkodliwych czynników występujących na miejscu pracy. Kodeks Pracy ściśle określa kiedy i ile badań musi przejść pracownik. Każdy pracodawca powinien więc przestrzegać określonych terminów. Badania medycyny pracy wykonuje się podczas godzin pracy, a obowiązek opłacenia ich spoczywa na pracodawcy. Do lekarza medycyny pracy musi zgłosić się pracownik, który dopiero rozpoczyna pracę na danym stanowisku. Powinien on przejść tak zwane badania wstępne. Wielu pracodawców ma jednak ma świadomość, że lekarz medycyny pracy prywatnie to spory koszt, który i tak muszą pokryć.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne – na czym polegają?

Badania wstępne dotyczą zmiany pracodawcy jak i zmiany stanowiska w danej firmie. Każdy pracownik musi przejść przez ten rodzaj badań, niezależnie od tego czy jest pracownikiem fizycznym czy biurowym. Oprócz opisanych badań, pracownicy podlegają badaniom okresowym i kontrolnym.

Badania okresowe należy przejść jeszcze zanim upłynie termin poprzedniego zaświadczenia lekarskiego. Celem badań jest sprawdzenia stanu zdrowia pracownika podczas pracy (czy na przykład nie zapadł na chorobę zawodową). Tego rodzaju badania przeprowadza się raz na 1-5 lat w zależności od stanowiska pracy i związanych z nim zagrożeń. Osoby pracujące w hałasie powinny co roku wykonywać badania laryngologiczne.

Badania kontrolne przeprowadza się w sytuacji, kiedy pracownik był na zwolnieniu chorobowym powyżej 30 dni. Zanim zostanie on ponownie dopuszczony do pracy, powinien wykonać badania kontrolne.

Podczas wizyty, zadaniem lekarza jest ocena ogólnego stanu zdrowia (zarówno pod względem stanowiska jak i jego wpływu na zdrowie). Wizyta w gabinecie medycyny pracy rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu lekarskiego. Lekarz pyta o przebyte choroby, powikłania, nałogi, operacje, wypadki. Po przeprowadzeniu wywiadu, lekarz przystępuje do zmierzenia pacjentowi ciśnienia i osłuchania klatki piersiowej. Czasem wykonywane są także badania laboratoryjne – na przykład morfologia krwi. Lekarz medycyny pracy może także skierować pacjenta na dodatkowe badania, które przeprowadzi specjalista. Po wizycie u specjalisty, należy ponownie udać się do lekarza rodzinnego.

Zakres badań jest głównie uzależniony od tego na jakim stanowisku pracuje pacjent i jakie zagrożenia na niego czekają w związku z wykonywanym zawodem. Jeśli pracownik spędza dużo czasu przed komputerem, konieczne będą badania okulistyczne. Kiedy na danym stanowisku zagrożenie zdrowotne wiąże się z hałasem, należy wykonać badania laryngologiczne i neurologiczne. A osoby narażone na pyły muszą dodatkowo przejść badanie spirometryczne. Pod koniec wizyty, na podstawie zaświadczeń od specjalistów, lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywanej pracy lub przeciwwskazaniu do jej wykonywania.

Badania kierowców – jak wygląda badanie medycyny pracy?

Kierowca, który wykonuje przewóz drogowy, musi przejść odpowiednie badania lekarskie. Jeśli nie ukończył on 60 lat, musi badania medycyny pracy przeprowadzać co 5 lat, natomiast jeśli kierowca jest po 60-tym roku życia – co 30 miesięcy. Pracownik wypełnia ankietę, która dotyczy stanu zdrowia i składa ją uprawnionemu lekarzowi. Lekarz medycyny pracy może skierować kierowcę na badania diagnostyczne lub psychologiczne. Po ich przeprowadzeniu, lekarz wydaje orzeczenie. Może ono zawierać pewne ograniczenia takie jak termin ważności uprawnienia do kierowania pojazdami lub dotyczyć pojazdów, którymi może kierować badana osoba. A czasem także specjalne wymagania wobec kierowcy.

Oprócz podstawowych badań, kierowca musi przejść także badania psychologiczne. Obejmują one wywiad i obserwację badanej osoby, badania narzędziami diagnostycznymi. Ponadto podczas badania określa się sprawność intelektualną i procesy poznawcze pracownika, jego osobowość oraz sprawność psychomotoryczną. Po przeprowadzeniu badania, psycholog wydaje orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Badania związane z chorobami zawodowymi

rozpoznania choroby zawodowej dokonuje lekarz orzecznik w formie orzeczenia lekarskiego wystawionego na odpowiednim druku. Na podstawie pierwszego orzeczenia, jednostka badawczo – rozwojowa w dziedzinie medycyny wydaje drugie orzeczenie o chorobie zawodowej. Wydaje się je w oparciu o:

 • wyniki badań lekarskich i pomocniczych
 • dokumentację medyczną pracownika
 • dokumentację przebiegu zatrudnienia
 • ocenę narażenia zawodowego

Pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową może ubiegać się o przysługujące mu uprawnienia.

Badania osób ubiegających się o posiadanie broni

Jeśli osoba ubiega się o posiadanie broni, powinna wykonać niezbędne badania psychologiczne (według rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku). Badanie psychologiczne obejmuje tu ocenę sprawności intelektualnej oraz ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach. Orzeczenie pozwolenia na broń wydawane jest na 5 lat. Badanie przeprowadza się po wcześniejszym sprawdzeniu dowodu tożsamości osoby przystępującej do badania. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom, które:

 • nie mają ukończonych 21 lat
 • cierpią na zaburzenia psychiczne
 • cierpią na zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
 • osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych
 • nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • stanowią zagrożenie dla siebie lub dla porządku publicznego
 • skazani są prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • skazani są prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo

Badania specjalistyczne z medycyny pracy – kiedy się je wykonuje?

Badania specjalistyczne to między innymi badania wysokościowe. Nie są one jednak skomplikowane. Można je przejść z pozytywnym wynikiem jeśli nie ma się problemów ze wzrokiem ani ze słuchem lub z zaburzeniami neurologicznymi. Przebieg badania jest uzależniony od wysokości na której pacjent będzie musiał pracować. Już praca powyżej 1 metra od podłoża uznawana jest za pracę na wysokości. Im większa wysokość, tym częstsze badania kontrolne. Nie można dopuścić do pracy na wysokości osoby, która nosi okulary. Konieczna będzie ich zmiana na soczewki kontaktowe. Warto przypomnieć, że badania wysokościowe obejmują także badanie glukozy we krwi (na badanie należy się udać na czczo).

Badania laboratoryjne i inne badania

Czasami lekarz medycyny pracy zleca badanie morfologiczne, ale dzieje tak tylko kiedy pacjent narażony jest w pracy na szkodliwe czynniki. Oprócz tego bardzo często lekarz kieruje na takie badania jak USG, EKG, RTG, spirometria lub audiometria. To ostatnie wykonuje się w przypadku kiedy pacjent naraża w pracy narząd słuchu czyli pracuje w trudnych warunkach. Dzięki badaniu EKG (elektrodiagram) można wykryć zaburzenia rytmu serca i zapobiegać chorobom kardiologicznym. Z kolei USG może wykazać nieprawidłowości w działaniu narządów wewnętrznych. RTG to badanie rentgenowskie nazywane w skrócie “prześwietleniem”. Jego zadaniem jest również wykazanie nieprawidłowości w organizmie ludzkim. Spirometria natomiast bada czynności układu oddechowego, objętość powietrza wdychanego i wydychanego.

Ile kosztuje wizyta u lekarza medycyny pracy?

W naszej placówce wizyta u lekarza medycyny pracy kosztuje 120 zł, całkowity koszt jest jednak uzależniony od tego czy lekarz zleci dodatkowe badania u specjalistów.

Czy możliwe jest badanie przez lekarza medycyny pracy na NFZ?

W rzadkich przypadkach jest możliwość wykonania badania w medycynie pracy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz medycyny pracy przyjmuje jednak głównie prywatnie.

W naszym Centrum Medycznym wykonasz wszystkie opisane wyżej badania będziesz mieć pewność, że zostały one wykonane przez zespół wykwalifikowanych specjalistów.

Zapraszamy pacjentów z dzielnic

Mokotów, Praga-Południe, Ursynów, Wola, Bielany, Targówek, Bemowo, Śródmieście, Białołęka, Ochota, Wawer, Praga-Północ, Ursus, Żoliborz, Włochy, Wilanów, Wesoła, Rembertów oraz miast Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek i Podkowa Leśna, Jabłonna, Legionowo, Nieporęt i Wieliszew,  Halinów i Sulejówek, Czosnów i Nowy Dwór Mazowiecki, Józefów, Karczew, Otwock i Wiązowna, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola i Piaseczno, Błonie, Izabelin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Ząbki i Zielonka, Żyrardów.

BEST-MED Centrum Medyczne Warszawa – lekarz medycyny pracy, lekarz medycyny pracy Warszawa, badania do pracy, medycyna pracy, praca na wysokości,